Programy unijne


 

Projekt  pn. „Wsparcie  dla uczniów Gminy Nadarzyn”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie
10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości  1.003.614,72 zł.

Projektem objęte są szkoły podstawowe w Nadarzynie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej oraz gimnazjum w Nadarzynie.

Planujemy, że w zajęciach organizowanych w ramach projektu weźmie udział 743 uczniów.

Projekt ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. W ramach projektu kształtowane będzie szereg kompetencji między innymi porozumiewanie się w języku ojczystym, języku obcym, uczestnictwo w szeregu kół zainteresowań. Uczestnicy będę nabywać  umiejętności pracy zespołowej, postawy przedsiębiorczej oraz kreatywności i innowacyjności.

W ramach projektu udział weźmie 68 nauczycieli, którzy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji.  

Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe, aby dzieci mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.   

Projekt będzie realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018


Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach ZIT.
2.    Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Nadarzyn.
3.    Zasięg projektu obejmuje uczniów/uczennice i nauczycieli/nauczycielki następujących szkół, które są jednostkami realizującymi projekt:
·    Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Kostowcu
·    Szkoła Podstawowa im. w. Doroszewskiego w Nadarzynie
·    Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
·    Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
4.    Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn pok. 228, 211, tel. 22 729 81 85 wew. 198.
5.    Projekt jest realizowany w trakcie 2 lat szkolnych, tj. rok 2016/2017 i 2017/2018 i zakończy się 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
1.    Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
a)    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „ Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”
b)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”
c)    Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia jednej z następujących szkół / placówek Gminy Nadarzyn:
d)    Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Kostowcu
e)    Szkoła Podstawowa im. w. Doroszewskiego w Nadarzynie
f)    Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
g)    Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
h)    Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę jednej ze szkół / placówek Gminy Nadarzyn, wymienionych w § 2 lit. c niniejszego regulaminu
i)    RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
j)    Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy
k)    Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz koordynatorzy szkolni – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w placówkach oświatowych wymienionych § 2 pkt. 1 c.
l)    Kompetencjach kluczowych niezbędnych  na rynku  pracy – kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006  r. w sprawie kompetencji  kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006):
·    porozumiewanie się w językach obcych,
·    kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
·    kompetencje informatyczne,
·    umiejętność uczenia się,
·    kompetencje społeczne,
·    inicjatywność i przedsiębiorczość.

§ 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE
1.    Projekt ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. W ramach projektu kształtowane będzie szereg kompetencji między innymi porozumiewanie się w języku ojczystym, języku obcym, uczestnictwo w szeregu kół zainteresowań. Uczestnicy będę nabywać  umiejętności pracy zespołowej, postawy przedsiębiorczej oraz kreatywności i innowacyjności. W ramach projektu udział weźmie 68 nauczycieli, którzy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji.  Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe aby dzieci mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.   
2.    Realizacja projektu prowadzona jest na   podstawie   przeprowadzonych   Diagnoz potrzeb w poszczególnych placówkach. Przeprowadzona diagnoza  potwierdza konieczność interwencji i podjęcia działań na rzecz poprawy jakości edukacji  ogólnej  i  podjęcia  działań  w zakresie możliwości  jakie  daje   Szczegółowy  Opis  Osi  Priorytetowych RPO WM 2014-2020.
3.    Diagnoza wskazała niezbędność podjęcia działań:
a)    Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w okresie do końca realizacji projektu poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 68 nauczycieli na 18 kursach, szkoleniach i 6 studiach podyplomowych),
b)    Kształtowanie i rozwijanie u 743 uczniów kompetencji klucz. oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczniów poprzez realizację dod .zajęć dydak.–wyr służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, organizację kółek zainteresowań, warsztatów oraz realizację zaj. organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą,
c)    Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zgodnie ze zdiagnozowanymi w placówkach objętych projektem potrzebami w okresie do końca realizacji projektu poprzez wyposażenie dwóch szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
d)    Wzrost kompetencji i rozwój uczniów w zakresie korzystania z technologii inf–komunik. oraz rozwijanie kompetencji informatycznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w okresie do końca realizacji projektu poprzez wyposażenie 4 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach,
e)    Wzrost kompetencji i rozwój uczniów w zakresie korzystania z technologii informatyczno–komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w okresie do końca realizacji projektu poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

4.    W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy:
a)    formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
·    zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria
·    zajęcia specjalistyczne dla uczniów
·    zajęcia indywidualne i grupowe
·    wyjazdy edukacyjne lub warsztaty dla uczniów biorących udział w zajęciach,    
b)    formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia doskonalące, kursy, warsztaty, uczestnictwo w studiach podyplomowych
c)    wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół , w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

§ 4. GRUPA DOCELOWA
1.    Uczestnikami  projektu  (odbiorcami  wsparcia) mogą  być  wyłącznie uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół / placówek Gminy Nadarzyn:
·    Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Kostowcu
·    Szkoła Podstawowa im. w. Doroszewskiego w Nadarzynie
·    Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
·    Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
2.    Projektem objętych zostanie 743 uczniów, w tym: (404dz i 339chł) oraz 68 nauczycieli, w tym (60K i 8M)
3.    Kryteria uczestnictwa
Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
1)    posiada status ucznia szkoły lub placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub jest nauczycielem szkoły lub placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
2)    jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie)
3)    dopełni wszystkich formalności określonych w § 8 i 9 lub 10 niniejszego regulaminu.

 

§ 5. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.    Przewidziane w ramach projektu formy wsparcia dla uczniów/uczennic będą przyczynić się do:
-   kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności, w tym z wykorzystaniem narzędzi TIK i wyposażenia eksperymentalnego -rozbudzania kreatywności i innowacyjności
2.    Przewidziane w ramach projektu formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek będą rozwijać:
-   umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć.
3.    Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
4.    Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości.
5.    Zajęcia/szkolenia/warsztaty dla uczestników projektu, w miarę możliwości będą organizowane w salach placówek oświatowych uczestniczących w projekcie z wykorzystaniem narzędzi ICT, pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w projekcie.
6.    Zajęcia stacjonarne dla uczniów, co do zasady odbywać się będą na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Nadarzynie. W ramach projektu przewidziano realizację części zajęć we współpracy z otoczeniem zewnętrznym poprzez łączenie zajęć stacjonarnych z wyjazdami/wyjściami edukacyjnymi oraz realizację osobnych edukacyjnych form wsparcia o charakterze wyjazdowym.
7.    Szkoły udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęć dla uczniów, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. We wszystkich przewidzianych formach wsparcia dla uczniów i nauczycieli, przewiduje się wykorzystanie narzędzi ICT, które będą zakupione i/lub stanowią dotychczasowe wyposażenie szkoły.

§ 6 ZASADY REALIZACJI I RODZAJE ZAJĘĆ
1. ZASADY REALIZACJI I RODZAJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW
1)    Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów będą realizowane w ich szkołach i placówkach w okresie październik 2016 r. – czerwiec 2018 r.
2)    Zajęcia prowadzone będą co do zasady przez nauczycieli zatrudnianych przez szkoły/placówki, którzy opracują autorskie programy nauczania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.
3)    w sytuacji wyjątkowej możliwe jest zatrudnienie nauczycieli/trenerów spoza placówki, zgodnie z wytycznymi MEN i unijnymi w tym względzie,
4)    Nabór uczniów do zajęć wg procedury opisanej w § 7 niniejszego regulaminu.
5)    Liczba   grup    z   podziałem    na   szkoły  /rodzaje   zajęć /   czas   ich    trwania,   określono  indywidualnie w zależności od rodzaju wsparcia i zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

2. ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ/STUDIÓW/WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH DLA NAUCZYCIELI
1)    Szkolenia, studia, warsztaty doskonalące dla nauczycieli realizowane są zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zgodnie z zadaniami założonymi w projekcie,
2)    Rekrutacja wśród nauczycieli/nauczycielek wg procedury opisanej w § 7 niniejszego regulaminu.
3)    Szkolenia/studia/warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek przeprowadzone będą przez wykonawców zewnętrznych, którzy zapewnią wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Terminy i godziny realizacji szkoleń dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych.

§ 7 ZASADY REKRUTACJI
1.    Uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki będą rekrutowani we IX/X w roku szkolnym 2016/2017.
2.    Koordynatorzy szkolni zadbają o właściwy proces informacyjny - informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć.
3.    Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników (uczeń/uczennica) będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.
4.    Nauczyciele, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb informują uczniów i rodziców o wskazanej potrzebie uczestnictwa danego ucznia w poszczególnych rodzajach zajęć.
5.    Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia przewidzianych w projekcie w danej placówce koordynatorowi szkolnemu oraz nauczycielom prowadzącym danych rodzaj zajęć.
6.    Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą w szkole, do której uczęszczają formularz zgłoszeniowy - deklarację, wg udostępnionego wzoru.
7.    W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do momentu zrekrutowania pełnej grupy wskazanej w projekcie.
8.    W przypadku, gdy liczba osób chętnych przewyższy liczbę dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.

§ 8 PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA NAUCZYCIELI
1.    Rekrutacją nauczycieli do projektu będzie zajmował się koordynator szkolny w uzgodnieniu z Dyrektorem, w każdej placówce uczestniczącej w projekcie. Odpowiedzialny będzie za informowanie o projekcie.
2.    Rekrutacja uczestników odbywać się będzie na początku roku szkolnego 2016/2017.
3.    W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i do momentu zrekrutowania pełnej grupy wskazanej w projekcie.
4.    W przypadku, gdy liczba osób chętnych przewyższy liczbę dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.    Uczestnik projektu ma prawo do:
1)    uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia
2)    zwrotu kosztów przejazdu- w przypadku korzystania z zajęć wyjazdowych dla uczniów
3)    uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu
4)    korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia
2.    Uczestnik zobowiązany jest do:
1)    uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 80% obecności,
2)    regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania
3)    złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi
4)    udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu
5)    informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości i monitoringu projektu.

§ 10 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.    Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych
2.    Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie, wraz z podaniem przyczyny, podpisaną przez Dyrektora szkoły i składa ją odpowiednio:
·    w przypadku uczniów w Sekretariacie szkoły,
·    w przypadku nauczycieli w Biurze Projektu.
3.    W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu, udział w projekcie proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej lub innemu uczestnikowi wskazanemu przez Dyrektora placówki lub nauczyciela.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych: placówek oświatowych uczestniczących w projekcie i Urzędu Gminy Nadarzyn.